Camera Bags

NH-C-01A Photo

NH-C-01A

Dimensions (L x W x H): 69cm x 28cm x 29cm
For: Sony DVW, Panasonic DVCPRO
Color: Blue, Black
Zip: Single
NH-C-01B Photo

NH-C-01B

Dimensions (L x W x H): 69cm x 28cm x 29cm
For: Sony DVW, Panasonic DVCPRO
Color: Blue, Black
Zip: Double
NH-HC-01 Photo

NH-HC-01

Dimensions (L x W x H): 68cm x 25cm x 29cm
For: Sony DVW, Panasonic DVCPRO
Color: Blue, Black
NH-HC-02 Photo

NH-HC-02

Dimensions (L x W x H): 60cm x 26cm x 28cm
For: FX-1, HVR-Z1C
Color: Blue, Black
NH-C-02A Photo

NH-C-02A

Dimensions (L x W x H): 60cm x 26cm x 28cm
For: Sony DSR370/570/600P, Panasonic DVC-200/410
Color: Blue, Black
Zip: Single
NH-C-02B Photo

NH-C-02B

Dimensions (L x W x H): 60cm x 26cm x 28cm
For: Sony DSR370/570/600P, Panasonic DVC-200/410
Color: Blue, Black
Zip: Double
NH-C-03A Photo

NH-C-03A

Dimensions (L x W x H): 53cm x 26cm x 25cm
For: Sony 250P, JVC GY-HD100, Canon XLH1
Color: Blue, Black
Zip: Single
NH-C-03B Photo

NH-C-03B

Dimensions (L x W x H): 53cm x 26cm x 26cm
For: CANON XL H1
Color: Blue, Black
Zip: Single
NH-C-03C Photo

NH-C-03C

Dimensions (L x W x H): 53cm x 26cm x 26cm
For: Sony 250P, JVC GY-HD100, Canon XLH1
Color: Blue, Black
Zip: Double
NH-C-04 Photo

NH-C-04

Dimensions (L x W x H): 50cm x 25cm x 26cm
For: Canon XL-1, Panasonic DVC-63
Color: Blue, Black
Zip: Single
NH-C-06 Photo

NH-C-06

Dimensions (L x W x H): 40cm x 15cm x 19cm
For: Sony PD-150
Color: Blue, Black
Zip: Single
NH-C-07 Photo

NH-C-07

Dimensions (L x W x H): 42cm x 15cm x 20cm
For : Sony PD-190, HVR-V1C, Panasonic DVC-180
Color: Blue, Black
Zip: Double
NH-C-08 Photo

NH-C-08

Dimensions (L x W x H): 33cm x 13cm x 19cm
For : DVC33, EZ-80, DSR-10P, HVR-A1C
Color: Blue, Black
NH-C-14 Photo

NH-C-14

Dimensions (L x W x H): 45cm x 17cm x 20cm
For: FX-1, HVR-Z1C, HVX200
Color: Blue, Black
Zip: Double
NH-C-15 Photo

NH-C-15

Dimensions (L x W x H): 52cm x 20cm x 25cm
For: DV-4
Color: Blue, Black
Zip: Double